fbpx

Aký veľký majetok by ste mali mať, podľa veku.

Väčšina z nás sa asi zhodne na tom, že pravidelné sporenie a investovanie je jedným z najjednoduchších a najspoľalivejších spôsobov, ako si vybudovať majetok.

No odpovede na otázky typu “Koľko si treba sporiť?” a “Kedy treba začať?” už nemusia byť také jednoznačné.

Každý máme iné potreby  a ciele. Základom takéhoto finančného plánu by však mala byť vždy suma, ktorú potrebujeme na prežitie podľa našich predstáv, alebo inými slovami výška našich životných nákladov. Od toho sa odvíja výška majetku, ktorý si musíme vytvoriť (koľko musíme nasporiť).

Človeku, ktorý má relatívne nižšie potreby (životné náklady), stačí aj menší majetok a naopak. Ak má niekto životné náklady vysoké, bude potrebovať majetok relatívne vysoký.

Ideálom teda je dopracovať sa k takému majetku, aby výnosy z neho pokrývali všetky naše základné potreby. Toto je podľa mňa definícia bohatého človeka.

O tom, koľko by to malo byť, som už písal tu. Dopracovať sa k požadovanému číslu je celkom jednoduché. No samotné sporenie a investovanie je dlhodobý proces. Veľmi ľahko sa preto môže stať, že sa človek na takejto ceste stratí, ak nemá nastavené nejaké míľniky.

Predstavme si niekoho, kto chce mať na dôchodku príjem na úrovni aktuálnej hrubej priemernej mzdy. Jej výška v roku 2017 bola 954 EUR. Aký veľký majetok si musí vybudovať? Koľko musí pravidelne sporiť a kedy musí začať, ak chce tento cieľ dosiahnuť čo najefektívnejšie?

V dnešnom článku sa pokúsim odpovede na tieto otázky aspoň naznačiť.

Na začiatku urobíme 2 predpoklady:

 1. Náš hypotetický budúci dôchodca bude na dôchodku vlastniť svoje bývanie. Z príjmu si platí energie, udržbu, správu nehnuteľnosti, ale nie nájomné. Majetok, o ktorom sa v tomto článku bavíme, teda nezahŕňa primárnu rezidenciu.
 2. Náš hypotetický budúci dôchodca bude dostávať štátny dôchodok. Aká bude jeho výška, je vo hviezdach. No nižšie skúsme urobiť jednoduchý výpočet, aby sme ho aspoň približne odhadli.

Aktuálny priemerný dôchodok je na úrovni 440 EUR. To by aj do budúcna platilo v prípade, že si bude do Sociálnej poisťovne aj naďalej odvádzať celých 18 percentuálnych bodov odvodov a zároveň SP nebola v masívnom deficite. No náš hypotetický budúci dôchodca sa nechce spoliehať iba na štát a preto si bude do 2. piliera odvádzať 6 percentuálnych bodov odvodov (platí až od roku 2024). To zníži jeho budúci štátny dôchodok o jednu tretinu (vo výpočtoch rátam s tým, že dotyčný/á zarába priemernú mzdu a z nej si platí odvody do 2. piliera).

Okrem toho – Sociálna poisťovňa v masívnom deficite je, preto bude musieť niečo urobiť. Predpokladajme teda, že dôchodky kvôli tomu znížia opäť o jednu tretinu. Tým sme sa dopracovali k budúcemu štátnemu dôchodku 194EUR.

Majetok nášho hypotetického budúceho dôchodcu bude preto musieť byť schopný generovať mesačný príjem 760EUR (tzn. 954EUR-194EUR).

Použitím už spomínaného pravidla 4% sa potom dostaneme k požadovanej výške majetku – 228.000 EUR vo veku 65 rokov (dôchodkový vek).

 

Ako by mal váš majetok rásť

V priloženej tabuľke vidno, ako by s rastúcim vekom mal majetok tohto hypotetického budúceho dôchodcu rásť, ak chce tento cieľ dosiahnuť čo najefektívnejšie – čiže s čo najmenšou sumou zainvestovaných peňazí a s čo najmenším rizikom.

 

V tomto príklade začíname s investovaním vo veku 25 rokov a rátam s výnosom 6,50% p.a. (čo je dlhodobý výnos akcií po inflácii, pretože chceme zachovať kúpnu silu našich peňazí).

Výška mesačnej investície je za týchto okolností 99 EUR (v prípade, že by takýto dôchodoca chcel mať na dôchodku príjem na úrovni čistej priemernej mzdy, teda 730EUR, za rovnakých okolností mu stačí vo veku 25 rokov investovať 13 EUR mesačne, a konečná výška majetku 161.000EUR), ako ukazuje 3. riadok tabuľky.

No náš budúci dôchodca si platí odvody do 2. piliera vo výške 6% z hrubej mzdy, teda 57 EUR (4. riadok tabuľky). Preto mu “zo svojich” stačí investovať dodatočných 42 EUR (5. riadok tabuľky).

Druhý riadok tabuľky ukazuje, aký majetok by ste mali vlastniť, podľa veku, ak chcete v byť 65 rokoch finančne nezávislí, s doživotným príjmom vo výške aktuálnej priemernej mzdy (takto bude majetok rásť, pokiaľ si budete 40 rokov konštantne sporiť 99 EUR mesačne s priemerným ročným výnosom 6,50%).

Ak máte 25 rokov, objem vášho majetku môže byť nula a je to v poriadku – ešte len začínate.

Ak ale máte 35 rokov, výška vášho majetku by už mala byť približne 7.000 EUR (zhruba 1,5 násobok ročnej mzdy), ak máte 45 rokov, mali by ste mať na účtoch spolu aspoň 49.000 EUR (viac ako 4-násobok ročnej priemernej mzdy) a ak máte 55 rokov, váš majetok by mal byť na úrovni 110.000 EUR.

Tretí riadok tabuľky ukazuje, koľko musíte v danom veku mesačne sporiť, aby ste v 65 dosiahli majetok v požadovanej výške. Ak máte 25 a nevlastníte nič, stačí sporiť 99 EUR. Táto suma je zložená z odvodu do 2. piliera vo výške 57 EUR (investícia prebieha automaticky a nemusíte sa o ňu starať) a individuálnej investície 42 EUR,  čo je 4,40% z hrubej priemernej mzdy (8. riadok tabuľky).

Ak ale máte 45 rokov a nevlastníte žiadny majetok, musíte mesačne začať sporiť aspoň 463 EUR(opäť odvod 57EUR a 406EUR individuálna investícia). Individuálna investícia v tomto prípade tvorí už takmer 43% priemernej mzdy.

Ak začínate od nuly v 60-ke, musíte sporiť viac ako 3-násobok priemernej mzdy. Ak nemáte naozaj vysoký príjem, je to nemožné. Nehovoriac o zvýšenom riziku volatility výnosov akcií (6,50% je dlhodobý priemer, v krátkom období 5-10 rokov môžu tieto výnosy dramaticky kolísať).

Tu sa jasne ukazuje obrovská sila zloženého úročenia, alebo tzv. výnosov z výnosov. Ak dáte investovaniu dostatočne dlhý čas, väčšinu ťažkej roboty za vás urobia vaše investície. Ak potrebujete dať majetok dokopy za pár rokov, musíte si to z väčšej časti odmakať sami.

Šiesty (a siedmy) riadok tabuľky to pekne ukazuje – ak začnete investovať v 25 rokoch s investičným horizontom 40 rokov, stačí vám priamo zainvestovať zhruba 20.000 EUR, teda iba 9% cieľovej sumy. Ak ale začnete až v 50-ke od nuly, na rovnakú cieľovú sumu budete potrebovať viac ako 124.000 EUR, teda 54% cieľovej sumy.

Dobrá správa je, že ak máte požadovanú výšku majetku pre daný vek, na to, aby ste dosiahli vo veku 65 rokov majetok vo výške 228.000EUR, stačí vám sporiť 99EUR mesačne (suma z prvého stĺpca – 57 EUR sú odvody do 2. piliera a 42 EUR individuálna investícia).

Ešte jedno vysvetlenie k tabuľke – v stĺpci pre vek 65 rokov ako sumu mesačného sporenia uvádzam sumu, ktorú by ste museli investovať, ak by ste začali rok pred požadovaným odchodom do dôchodku (teda sporenie na 12 mesiacov).

Ako vypočítať výšku majetku

Ak chcete vyrátať výšku svojho majetku, spočítajte nasledovné položky (vaše aktíva):

 • hotovosť v matraci, ponožke, trezore, zakopanú na záhrade
 • stavy na bežných a termínových účtoch (vrátane vkladných knižiek)
 • aktuálnu výšku majetku na majetkových účtoch (akcie u brokera, dlhopisy a pod.)
 • aktuálnu hodnotu vašich podielových fondov
 • aktuálnu hodnotu investície v 2. pilieri
 • aktuálnu hodnotu investície v 3. pilieri
 • aktuálnu (odkupnú) hodnotu vašich sporiacich schém (aj stavebko)
 • aktuálnu (odkupnú) hodnotu vašej životnej poistky
 • aktuálnu nesplatenú hodnotu vami poskytnutých úverov (ak je reálna šanca, že budú splatené)
 • aktuálnu trhovú hodnotu všetkých vašich nehnuteľností, v ktorých nebývate
 • aktuálnu hodnotu investičného zlata, bitcoinov a pod.

Do sumy nezaratúvajte hodnotu nehnuteľnosti, v ktorej bývate. Už som to spomínal na začiatku – jej zarátanie by výpočet veľmi skomplikovalo, pretože každý požaduje nejakú inú úroveň bývania. No a samozrejme, požadovaná výška majetku by musela byť o to vyššia.

Ak povedzme v 65 rokoch máte majetok vo výške 228.000 EUR, no je v tom aj byt v cene 150.000EUR, máte síce kde bývať, no váš príjem je výrazne nižší. Na generovanie príjmu vám totiž zostane len 78.000 EUR. Z takého majetku získate 260 EUR mesačne, čiže spolu s dôchodkom bude váš mesačný príjem 260 +194=454EUR.

Nezapočítavajte tiež cenu hnuteľných vecí (auto, nábytok) ani šperky a pod. – ťažko sa v tomto prípade odhaduje budúca cena.

Od sumy aktív odrátajte všetky vaše pasíva (záväzky) – kreditné karty, spotrebné úvery, hypotéky atď. Hypotéku, ktorou financujete vašu primárnu rezidenciu, nezapočítavajte. Jedine v prípade, že zostatková hodnota úveru prevyšuje aktuálnu trhovú hodnotu nehnuteľnosti, znížte hodnotu aktív o tento rozdiel.

Výsledkom bude výška vášho čistého majetku, ktorú si môžete porovnať s číslami v druhom riadku vyššieuvedenej tabuľky.

Poplatky

Tento výpočet neráta so žiadnymi transakčnými poplatkami ani poplatkami za správu. Ak budete na investovanie používať lacné ETF a online brokerov, ich dopad nebude veľký. Ak sa však rozhodnete používať štandardné sporiace schémy a podielové fondy, budete musieť na dosiahnutie cieľovej sumy vynaložiť oveľa viac peňazí.  Poplatok 2% p.a. na prvý pohľad nevyzerá nijako hrozivo, no v priebehu desiatok rokov vám “vytiahne z vrecka” obrovské sumy.

Takisto predpokladám lineárny výnos 6.50% p.a. každý rok, čo sa v praxi nedeje. Ale ako som už písal, je to dlhodobý výnos akcií po inflácii.

Ďaľším predpokladom je, že investícia v druhom pilieri bude dosahovať rovnaký výnos ako benmarkové fondy. To bohužiaľ nie je príliš reálne, vzhľadom na vysoké poplatky.

Celý tento výpočet ráta tiež s tým, že dotyčný budúci dôchodca, či budúca dôchodkyňa bude celý život zarábať 954EUR v hrubom, čo je veľmi pesimistický predpoklad – mzda má tendenciu v čase rásť aj nad rámec inflácie (ľuďom s rastúcimi skúsenosťami rastie výkonnosť, zvyšujú si kvalifikáciu, postupujú na lepšie platené pozície a podobne).

Záver

Ak máte 30 rokov a váš majetok ani zďaleka nedosahuje “požadované” hodnoty, nezúfajte – nič nie je stratené. Život je zložitejší ako excelovská tabuľka.

Cieľom tohto príspevku nebolo pokryť každý jeden detail tejto zložitej problematiky, ale ukázať, že čím skôr so sporením a investovaním začnete, tým lepšie a jednoduchšie to budete mať.

P.S. Viac o odvodoch, hoci primárne pre podnikateľov a SZČO, si môžete prečítať na výbornom blogu Ľudskou rečou.

 

Photo: Flickr

Toto je update článku pôvodne publikovaného 5.6.2018

Comments are closed