Inteligentná peňaženka – riešenie pre krátkodobé investície

V tomto článku by som vám chcel predstaviť nové riešenie Finaxu – Inteligentná peňaženka pre krátkodobé investície.

Dá sa rozumne investovať aj krátkodobo?

V prípade dlhšieho časového horizontu (10 a viac rokov) je v princípe jasné, do čoho treba investovať – väčšinu vášho portfólia by mala tvoriť nejaká kombinácia globálnych akcií a globálnych dlhopisov.

No čo ak je náš časový horizont kratší? To je  častá otázka, ktorú od klientov a čitateľov dostávam.

Vo všeobecnosti platí, že v  takomto prípade treba investovať veľmi konzervatívne, a pri horizonte kratšom ako 5 rokov som až donedávna odporúčal nechať peniaze na bežnom, resp. termínovom účte, napriek tomu, že úroky sú prakticky nulové.

Tu je dôvod:

Zdroj: Guide to Markets, šipky autor článku

Graf ukazuje distribúciu výnosov akciového, zmiešaného a dlhopisového portfólia.

Ako ukazujú červené šipky, v krátkom časovom horizonte 1 rok je pravdepodobnosť straty pri všetkých 3 portfóliách vysoká. A vysoká je aj výška potenciálnej straty.

Dokonca aj pri predĺžení horizontu na 5 rokov je dosť scenárov, ktoré historicky skončili v strate. A aj keď sa strata 3% p.a. nemusí zdať vysoká, za tých 5 rokov to narastie na viac ako 10%.

V prípade, že ste plánovali kúpu niečoho dôležitého, tých chýbajúcich 10% vás môže dosť nepríjemne prekvapiť.

So stúpajúcou infláciou však ochota ľudí držať peniaze len tak na účte začala klesať.

Preto sme vo Finaxe prišli so zaujímavým riešením – Inteligentnou peňaženkou.

POZOR!

Vašu hotovostnú/železnú rezervu, ktorá pokrýva niekoľko mesiacov vašich nevyhnutných výdavkov, by ste nemali investovať, ale nechať ju v bezepčí na bežnom alebo termínovom účte.

Jej cieľom NIE JE prinášať výnosy. Je to poistka. A každá dobrá poistka niečo stojí.

Napriek nulovým úrokový sadzbám stále platí, že vašu železnú rezervu treba nechať na bežnom/termínovom účte, kde je v bezpečí, rýchlo dostupná a nehrozí jej nominálna strata. Je to poistka, nie investícia, a podľa toho sa k nej treba chovať.

No ak máte peniaze navyše, ktoré chcete zainvestovať s krátkym časovým horizontom, a ste ochotní strpieť istú volatilitu a drobné riziko straty, Inteligentná peňaženka môže byť pre vás ideálnym riešením.

Ako funguje Inteligentná peňaženka

Hlavným cieľom Finaxu bolo nájsť riešenie, ktoré maximalizuje pravdepodobnosť, že v krátkdobom horizonte prinesie výnosy vyšší ako inflácia a zároveň minimalizuje volatilitu a riziko straty.

Po mesiacoch analýz a testovania rôznych portfólií a kombinácií všemožných tried aktív bol vytvorený produkt s nasledovnými parametrami:

  • cielený výnos 2 až 3 % ročne
  • minimálne možné riziko (ročná volatilita 3,7%),
  • stabilný rast s minimálnymi výkyvmi (s 95% pravdepodobnosťou maximálny pokles do 5%),
  • poplatok za riadenie portfólia 0,5% p.a. vrátane DPH,
  • žiadne vstupné poplatky, ani za spracovanie platby, ani za investičné poradenstvo,
  • portfólio zložené z viacerých tried aktív,
  • široká diverzifikácia (skoro 10 tis. cenných papierov v portfóliu) predstavuje nižšie riziko,
  • týždenná likvidita,
  • daňové oslobodenie po 1 roku.

Modelované výnosy Inteligentnej peňaženky vyzerajú takto:

Zdroj: Finax.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Ako sa postupovalo pri vývoji riešenia

Získať výnos úplne bez rizika nie je možné.

Ak chceme dosiahnuť výnos na úrovni inflácie, určitú mieru rizika jednoducho musíme podstúpiť. A musíme siahnuť aj po investičných nástrojoch, keďže bankové produkty želaný výnos nedokážu ponúknuť.

Finax preto hľadal kombináciu investičných nástrojov, ktorá by dokázala zabezpečiť v strednodobom horizonte požadovaný výnos a podstúpené riziko by bolo nízke a akceptovateľné pre konzervatívne investičné profily.

Vyberali spomedzi nástrojov obchodovaných na burze, aby klienti mohli využiť aj daňové oslobodenie. Okrem všemožných dlhopisových tried (vládne, firemné, high-yield, protiinflačné a i.) a akcií sa pozreli aj na reality a komodity. 

Zanalyzovali tisícky kombinácií a pomerov jednotlivých zložiek, s cieľom zistiť, ktoré portfólio dlhodobo spĺňa kritéria najlepšie. Hľadali správny pomer nástrojov s nízkou vzájomnou koreláciou, ktorý by v čo najväčšej miere znížil volatilitu (kolísavosť) portfólia a dosiahol želané výnosy prekonávajúce 2%.

Pretože to je dlhodobá úroveň inflácie, cieľovaná centrálnymi bankami.

Zdroj: Finax

Výsledky boli veľmi zaujímavé.

Okrem iného popreli často opakovanú tézy, že širšia diverzifikácia medzi rôzne triedy aktív zlepší rizikovo-výnosové parametre investície.

Zaradenie nehnuteľností a komodít do portfólií neprinieslo pozitívne výsledky – nezvýšilo výnos pri rovnakom riziku ako akciovo-dlhopisové portfólio alebo nedosiahlo rovnaký výnos pri nižšom riziku.

Aj testovanie Peňaženky ukázalo, že zo strednodobého a dlhodobého hľadiska kombinácia dvoch základných tried aktív akcií a dlhopisov zostáva neprekonaná.

Obsiahla analýza potvrdila, že zloženie portfólií Inteligentného investovania je správne nastavené a v súčasnosti nenájdete zmysluplnejšiu a efektívnejšiu investíciu pre dlhodobé budovanie majetku.

Netreba teda kupovať „zo všetkého trochu“. Aj pri stavbe portfólia si treba dobre vyberať, inak dopadnete ako psíček s mačičkou, keď piekli tortu – bez výnosov a s masívnou bolesťou brucha.

Kupovať zo všetkého trocha nie je pri investovaní dobrý nápad

Analýza tisícok kombinácii a pomerov jednotlivých tried aktív ukázala, že zaradenie nehnuteľností a komodít do portfólií neprinieslo pozitívne výsledky -nezvýšilo výnos pri rovnakom riziku ako akciovo-dlhopisové portfólio alebo nedosiahlo rovnaký výnos pri nižšom riziku.

Zloženie a výsledky Investičnej peňaženky

Definitívne zloženie Inteligentnej peňaženky vyzerá takto:

Zdroj: Finax

Každá zložka má v portfóliu svoju rolu. Jednotlivé triedy aktív nie sú navzájom natoľko korelované – ich vývoj v čase nie je identický. Keď jedna časť portfólia klesá, iná rastie. Vzájomne tvoria ideálnu kombináciu podľa dosahovaného výnosu a volatility portfólia.

Akcie, protiinflačné dlhopisy a zlato zabezpečujú portfólio v časoch rastúcich cien a zvyšujúcich sa úrokových sadzieb. Dlhopisy a hotovosť naopak predstavujú stabilizačnú zložku pre obdobia nepriaznivého ekonomického vývoja, hospodárskej a trhovej kontrakcie.

Na portfóliu Peňaženky sa uplatňuje aj rebalansing. Udržiavanie rizikovosti portfólií je však pre krátkodobý produkt mierne upravené. Metóda rebalansingu pri Peňaženke sa odlišuje od spôsobu riadenia základných portfólií Inteligentného investovania.

Historický vývoj Inteligentnej peňaženky bol modelovaný od začiatku roka 2000. Dlhšie testovanie nebolo možné kvôli chýbajúcim relevantným dátam podkladových tried aktív. 

Zdroj: Finax

Z historických dát je vidno, že takmer na všetkých obdobiach výkonnosť portfólia plní stanovený cieľ výnosovosti tak, aby pokrývalo infláciu (2,05%) v súlade s jej vývojom v uplynulých 15 rokoch.

Ani Inteligentná peňaženka však nechráni pred volatilitou – treba si uvedomiť, že ide o investičné riešenie postavené na likvidných trhových nástrojoch a nie o vkladový produkt v banke alebo fixne úročený nástroj. 

Jej hodnota zákonite v čase kolíše, ako ukazuje graf jej 15-ročného modelovaného vývoja v úvode článku.

S 95% pravdepodobnosťou maximálne poklesy v extrémnych trhových situáciách neprekročia 5%.

Rovnako nie každý 1-ročný horizont skončí v zisku.

V uplynulých 20 rokoch sa objavili aj 3-ročné obdobia, ktoré neskončili v zelených číslach.

Pokiaľ však chcete vaše prostriedky umiestniť krátkodobo, očakávaný výnos je dostatočný a dokážete zvládnuť výkyvy investície do 5%, Inteligentná peňaženka je pre vaše peniaze ideálnym miestom.

Prečo je v peňaženke aj hotovosť?

Dôvodom je stabilita portfólia.

Testovanie rôznych kombinácií zloženia Peňaženky ukázalo, že portfóliá bez hotovosti alebo s jej nízkou váhou dosahovali horšie ukazovatele rizika.

Môžete sa však (oprávnene) pýtať, prečo by ste mali Finaxu platiť za to, že u neho máte odloženú hotovosť.

Potenciálnym riešením pre Finax by bolo nahradiť hotovosť konzervatívnou, no volatilnejšou investíciou.

Výsledkom by však bolo menej funkčné riešenie (z hľadiska vás, klientov) z pohľadu podstupovaného rizika.

Preto sa Finax rozhodol radšej znížiť poplatok za toto portfólio na menej ako polovicu štandardného poplatku (0,50% ročne, vrátane DPH vs 1,20% ročne, vrátane DPH.

Inteligentná peňaženka je výrazne lacnejšia

Poplatok za toto portfólio je menej ako polovica štandardného poplatku – iba 0,50% ročne, vrátane DPH. Takisto sa neúčtujú vstupné poplatky, bez ohľadu na výšku vkladu.

Ako si otvoriť Inteligentnú peňaženku?

Je to veľmi jednoduché.

Ak ste už (ideálne mojim) klientom Finaxu,  Inteligentnú peňaženku si môžete otvoriť jednoducho po prihlásení sa do účtu kliknutím na tlačítko Otvoriť nový účet.

Ak mojim klientom vo Finaxe ešte nie ste, začnite tým, že si otvoríte účet a zvolíte si cieľ „Inteligentná peňaženka“.

Autori: Radoslav Kasík, Vladimír Jurík

4 komentáre o “Inteligentná peňaženka – riešenie pre krátkodobé investície

Comments are closed.

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment