fbpx

Ako zdaňovať príjmy z cenných papierov

Jedna z najčastejších otázok, ktoré od vás v súvislosti s investovaním dostávam, sa týka daní – ako zdaňovať príjmy z cenných papierov. Takže som sa konečne odhodlal niečo k tomu napísať. Zaoberám sa tu len investíciami do ETF, príp. zahraničných akcií cez burzu. Nerozoberám problematiku dividend vyplatených slovenskou s.r.o a pod.

Upozornenie na začiatok – nie som daňový poradca. Všetko, čo tu píšem, je len môj názor. Vy ste zodpovední za správnosť vášho daňového priznania, ak si nie ste istí, radšej sa poraďte s niekým, kto sa tým profesionálne zaoberá.

Príjmy z cenných papierov

Pri investovaní vznikajú 2 typy príjmov – kapitálové zisky a dividendy.

Kapitálový zisk je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou cenného papiera. Vzniká až v momente predaja, nie skôr. Zákon č. 595/2003 Z.z. ho definuje v paragrafe 8, odsek 1, písmeno e) ako “príjmy z prevodu cenných papierov”.

Dividendy tento zákon definuje v paragrafe 3, odsek 1, písmeno e) ako “podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní”, pričom “za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem”

Zdaňovanie kapitálových ziskov

V prípade kapitálových ziskov je to celkom jednoduché. Štandardne by sa zdaňovali ako normálny príjem. V paragrafe 9 – Príjmy oslobodené od dane, v odseku 1, písmeno k) sa však (našťastie) píše: Od dane je oslobodený príjem “z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu39b) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok”.

Takže pokiaľ nakúpite cenné papiere na burze (organizovaný trh) a držíte ich dlhšie ako rok, váš potenciálny zisk je oslobodený od dane. To sa týka, samozrejme, aj unitov ETF. Naopak, netýka sa to podielov v klasických podielových fondoch – musia to byť akcie, obchodované na  niektorej burze.

Zdaňovanie dividend

Tu je to trocha komplikovanejšie.

Podľa Zákona o dani z príjmov sa totiž tento typ príjmov vyberá zrážkou. Konkrétne o tom píše paragraf 43, odsek 1, písmeno a): Daň sa vybrá zrážkou vo výške “7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c)” A pod písmenom r) sa píše, že sa jedná o “príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e)”. Takže dividendy, tak ako boli zadefinované vyššie.

A to je trocha problém, pretože ťažko prinútite Apple alebo niektorý z ETF, aby sa podvolil slovenskému zákonu. Budeme však predpokladať, že pre Daňový úrad je dôležitejšie samotné zaplatenie dane, než konkrétna forma platby.

Dividendy inkasované zo zahraničia, z ktorých ste na Slovensku nezaplatili daň zrážkou (čiže všetky), by sa teda mali objaviť vo vašom daňovom priznaní a mali by ste ich zdaniť horeuvedenou sadzbou.

Väčšina dividend sa však zrážkou zdaňuje v zahraničí, rôzne podľa sídla firiem, ktoré dividendy platia. V USA je to 15% (ale iba v prípade, že sa brokerovi identifikujete ako non-US rezident), v Európe je to rôzne, až do výšky 35%.

A keďže s týmito krajinami má Slovenská republika zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak ste v USA zaplatili zrážku 15%, Slovenskú sadzbu 7% by ste už nemali platiť. Dividendy by sa však mali, podľa môjho názoru, objaviť vo vašom daňovom priznaní.

Ako to najlepšie vyriešiť

V prípade, že nepotrebujete príjem z dividend, neinvestujte do fondov, vyplácajúcich dividendy. Je to podľa môjho názoru zbytočná komlikácia.

Ak máte príjem iba zo závislej činnosti a vaše daňové priznanie robí váš zamestnávateľ, takýto dividendový príjem spôsobí, že budete musieť daňové priznanie podať vy. Okrem toho budete musieť dividendy manuálne reinvestovať.

Dani z dividend sa nevyhnete, aj keď si kúpite fond, ktorý dividendy reinvestuje – daň sa vyberá zrážkou a fond ju zaplatí (poznáte to o daniach a smrti, však :-)). No zjednodušíte si život. Keďže dividendy nedostávate, nemáte čo vykazovať v daňovom priznaní.

Zdravotné odvody

Zákon o zdravotom poistení je v tomto prípade trocha kostrbatý, ale myslím si, že je to takto:

Zdravotné poistenie je povinná platiť každá fyzická osoba, ktorá je zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, ale aj každá iná fyzická osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená, hoci nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou. No vykonáva nejakú zárobkovú činnosť.

Tou môže byť, okrem závislej činnosti a iných, aj poberanie príjmov z kapitálového majetku (kapitálový zisk) alebo získavanie podielov na zisku (dividendy).

Podľa paragrafu 10b, odsek 1, písmeno e) však zárobkovou činnosťou nie je získavanie “podielov na zisku (dividend) akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu23a) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu”.

Odsek 4 toho istého pargrafu tiež tvrdí, že “Zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa osobitného predpisu”, pričom sa špecificky odvoláva na Zákon o dani z príjmov.

Na základe toho sa domnievam, že z dividend, inkasovaných od ETF alebo akcií nakúpených na zahraničnej burze, sa zdravotné odvody neplatia. Takisto sa podľa môjho názoru zdravotné odvody neplatia ani z kapitálových ziskov z ETF, príp. akcií, ak ste ich nakúpili na zahraničnej burze a držali ste ich dlhšie ako rok (pretože sú oslobodené od dane z príjmu).

Záver

V prípade, že investujete do ETF, resp. akcií firiem priamou kúpou na zahraničnej burze, a tieto akcie držíte dlhšie ako rok, z prípadného zisku, realizovaného pri predaji akcií, neplatíte žiadne dane. Z tohto zisku sa tiež neplatia ani zdravotné odvody.

Inkasované dividendy sa zdaňujú sadzbou 7%. Ak ste z nich však zaplatili zrážkovú daň vyššiu (uvidíte na výpise z účtu), vzhľadom na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia už žiadnu ďalšiu daň neplatíte. Ak je zrážková daň, ktorú ste zaplatili, nižšia, dodaníte rozdiel. Z týchto dividend sa tiež neplatia ani zdravotné odvody.

Ak investujete do fondu, ktorý dividendy nevypláca ale reinvestuje, nemusíte sa tým zaoberať, pretože žiadne dividendy neinkasujete.

 

Ozvite sa v komentoch, či vám článok pomohol, či som na niečo zabudol, alebo mám niekde chybu.

Tu je linka na zákon o dani z príjmu. Tu je linka na zákon o zdravotnom poistení. Toto si o zdravotných odvodoch z dividend myslí Dôvera, a takýto názor na celú problematiku má Across.

 

P.S. Tento článok bol aktualizovaný 24.10. o 15.20. V pôvodnej verzii zo včera som mal veľkú chybu, týkajúcu sa platenia zdravotných odvodov. Ospravedlňujem sa za to. Práce kvapná málo platná. Zároveň ďakujem všetkým, ktorý ma na ňu v komentoch a mailoch upozornili.

Photo: Flickr

Comments are closed