fbpx

Podielové fondy a ich výnosy k 31.3.2021

Investovanie do fondov je najjednoduchší spôsob investovania a aktívne spravované podielové fondy sú zatiaľ najčastejšie využívaným nástrojom na investovanie.

Zďaleka však nie najlepším.

Pripravil som preto krátku analýzu výkonností najpredávanejších fondov na Slovensku. Ich porovnanie s s relevantnými benchmarkami vám umožní urobiť si lepší názor na to, či má zmysel investovať vaše ťažko zarobené peniaze pomocou nich, alebo hľadať lepšie riešenie.

Záver je jednoznačný - má zmysel hľadať lepšie riešenie. V takýchto podielových fondoch totiž investori zbytočne prichádzajú o obrovské peniaze. 

Úvod

Na tomto mieste nájdete pravidelne, na kvartálnej báze, aktualizované porovnanie výnosov najpredávanejších podielových fondov na Slovensku.

 Porovnávam ich s výnosmi benchmarkových, teda pasívnych akciových alebo zmiešaných indexových fondov, tzv. ETF.

Prečo ETF? Exchange Traded Funds sú rozumnou, pohodlnou, a hlavne lacnou alternatívou pre klasické investovanie do fondov. A môže ju využiť naozaj takmer každý.

Pri rátaní výsledkov používam dáta o výkonnosti jednotlivých fondov zverejňované ich správcami. V niekoľkých výnimočných prípadoch, kedy benchmarkové ETF nemajú dostatočne dlhú históriu, používam výkonnosť ich podkladového indexu, zníženého o náklady fondu, resp. tracking error.

Dáta o výkonnosti portfólií Finax pochádzajú priamo z Finaxu a zahŕňajú všetky poplatky, ktoré si spoločnosť účtuje. Investovanie vo Finaxe nemá ešte takú dlhú históriu, a nemanžuje fond, ale individuálne klientske účty. Preto sú výsledky vyrátané na základe historickej výkonnosti modelových portfólií.

1. Akciové podielové fondy a ich historické výkonnosti

V tejto tabuľke porovnávam historické výkonností najpredávanejších akciových fondov na Slovensku voči výkonnosti relevantných benchmarkov. Všetky dáta k 31.3.2021. Kliknite na tabuľku pre zväčšenie.

Z porovnania vypadli niektoré fondy TAM (európsky a New markets, ktoré TAM zlúčil do nového fondu. Ten však nemá dostatočnú históriu, preto ho v porovnaní zatiaľ neuvádzam).

Napríklad fond IAD Global Index dosiahol za ostatných 10 rokov priemerný ročný výnos 7,25%, čo na prvý pohľad vôbec nie je zlé. No jeho benchmarkový fond (iShares MSCI ACWI UCITS ETF) v rovnakom období dosiahol priemerný ročný výnos 10,79%!

Podobne zle je na tom portfólio Rytmus S10+, označované ako hodnotové. V praxi je to však skôr európske portfólio (minimálne 66% portfólia je zainvestovaných do európskych akcií), čo je jeden z dôvodov zlých výsledkov v porovnaní s globálnym benchmarkom. No aj benchmark, ktorý si stanovil priamo Amundi, dosahuje výrazne lepšie výsledky.

Prestalo sa dariť Fondu maximalizovaných výnosov, ktorý po dobrých výsledkoch z predchádzajúcich pár mesiacov  nedosiahol v 3-ročnom intervale výnosov benchmarku. Stále ich mierne prekračuje v 5 ročnom intervale, v horizonte 10 rokov je to už výrazne horšie. Treba však povedať, že manažéri tohto fondu, napriek týmto výsledkom, robia slušnú robotu.

V 10-ročnom horizonte sa výnimočne dobre darilo aj fondu Amundi Pioneer Emerging World Equity.

V 10-ročnom horizonte je z globálnych investícií relatívne aj absolútne najlepšie portfólio Finax 100%, čo potvrdzuje výhody pasívneho, jednoduchého a lacného investovania.

Rozdiely v ročnom zhodnotení sa nemusia zdať veľké, no dôsledky sú ďalekosiahle, viď tabuľka 2.

2. Akciové podielové fondy - vývoj hodnoty investície.

V tejto časti analýzy ma zaujíma nárast nominálnej hodnoty investície vo výške 10.000 EUR do jednotlivých fondov, resp. portfólií. Vyrátam, akú hodnotu by mala investícia do daného fondu dnes, po všetkých poplatkoch, ak by bola urobená pred 3, 5, 10 rokmi. Následne ju porovnanávam s koncovou výškou investície pri investovaní do benchmarkového fondu k 31.3.2021.

Toto porovnanie neberie do úvahy rozdiely v zdaňovaní. Zisky z podielových fondov podliehajú štandardnému zdaneniu. No kapitálové zisky z ETF, vrátane portfólií Finax (ak ich držíte dlhšie ako rok) sa nezdaňujú. Rozdiely po zdanení by teda boli ešte väčšie (v neprospech podielových fondov).

Klikni pre zväčšenie.

Tabuľka ukazuje, že ak by ste pred 10 rokmi zainvestovali 10.000EUR napríklad do IAD Global Index, ku koncu marca 2021 by hodnota vašej investície bola 19.389 EUR. To je na prvý pohľad veľmi dobrý výsledok.

No ak by ste v rovnakom období svoje peniaze vložili do iShares MSCI ACWI UCITS ETF (benchmarkový fond pre Fond maximalizovaných výnosov), pri prakticky rovnakom riziku by hodnota vašej investície dnes bola takmer ako 28.000EUR! To je o  takmer polovicu viac!

V peňažnom vyjadrení by ste tak za posledných 10 rokov investovaním do fondu IAD Global Index,  v porovnaní s benchmarkom, stratili pekných viac ako 8.000 EUR.

To je veľká väčšina pôvodnej investície.

Na poplatkoch stále záleží

Podielové fondy si účtujú vysoké poplatky za to, že svojim podielnikom spravujú investície. Keď sa však pozriete na ich dlhodobé výsledky, zistíte, že za svoje peniaze nedostávate žiadnu pridanú hodnotu. Jedinou výnimkou je Fond maximalizovaných výnosov v 5-ročnom časovom horizonte.

Poplatky sú jeden z dôvodov, prečo Finax 100% akciová investícia dosahuje v 10-ročnom horizonte najlepší relatívny výsledok (porovnanie s benchmarkom) a nominálne druhý najlepší výsledok, hneď po TAM Americkom fonde. V kratších časových intervaloch je z globálnych fondov mierne lepší len Fond maximalizovaných výnosov. Aj to len pred zdanením.

 Po zdanení by rozdiely v prospech portfólia Finax (alebo samostatnej investície do ETF) boli ešte výrazne väčšie.

Ak chcete skutočne maximalizovať svoje výnosy, musíte sa vyhnúť aktívne spravovaným fondom a sústrediť sa na lacné indexové fondy, obchodované na burze. Ide tu totiž naozaj o veľké peniaze.

O vaše.

Čo je to tá KKIS???

Zmiešané fondy v nasledujúcich 2 tabuľkách porovnávam s tzv. Kuchynskou konzervatívnou investičnou stratégiou (KKIS), ktorú vie zrealizovať každý, kto má pripojenie na internet a 15 minút času, u seba v kuchyni.

Skladá sa zo 60% akciovej zložky, reprezentovanej fondom iShares MSCI ACWI World ETF, a 40% dlhopisovej zložky, reprezentovanej fondom Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF.

Investícia nie je rebalansovaná.  

Hoci je takýto spôsob trocha komplikovanejší, ako klasické investovanie do fondov, výsledky určite stoja za to.

3. Zmiešané podielové fondy a ich historické výkonnosti.

V tretej časti tejto analýzy sa pozerám na historické výkonností 6 najpredávanejších zmiešaných fondov na Slovensku (ktoré majú históriu aspoň 3 roky) a porovnávam ich s historickou výkonnosťou benchmarkovej stratégie KKIS (tzv. Kuchynská Konzervatívna Investičná Stratégia). Takisto som doplnil Inteligentné portfólio Finax (60% akcie a 40% dlhopisy). Všetky dáta k 31.3.2021.

Všimnite si OBROVSKÝ rozdiel výkonnosti zmiešaných fondov voči benchmarkovej stratégii.

Jedinou výnimkou je Finax, primárne v 5 a 10-ročnom časovom intervale. V 5-ročnom invervale benchmark dokonca prekonal, v 10-ročnom zaostáva len o kúsok.

Žiadny iný fond, či portfólio z porovnania sa k týmto výsledkom nedokázala ani priblížiť.

Dalo by sa namietať, že pri niektorých fondoch toto porovnanie nie je fér, pretože KKIS má výrazne väčšiu akciovú zložku. No stále musíme mať na pamäti, že cieľom investovania by malo byť minimálne zachovať kúpnu silu vašich prostriedkov (dosiahnuť čistý výnos vyšší ako inflácia).

To sa bez dostatočne veľkej akciovej zložky dosiahnuť nedá (ako vidno z výsledkov). Priemerná ročná inflácia za posledných 10 rokov bola približne 1,30%.

Okrem toho, všetky porovnávané fondy a portfólia sú v rizikovej triede 3 a 4, teda majú veľmi podobné riziko (merané violatilitou).

Preto takéto porovnanie považujem za adekvátne. 

4. Zmiešané podielové fondy - vývoj hodnoty investície

V poslednej tabuľke si ukážeme nárast hodnoty investície 10.000 EUR do jednotlivých fondov, ak by sme ju urobili pred 3, 5 alebo 10 rokmi. Následne ju provnáme s koncovou výškou investície do benchmarkovej stratégie KKIS. Klikni pre zväčšenie. 

Bohužiaľ, zmiešané fondy neplnia ani svoju základnú funkciu - v dlhodobom horizonte udržať kúpnu silu investície.

Na tovary, ktoré ste si v roku 2010 mohli kúpiť za 10.000 EUR, by ste v roku 2020 potrebovali približne 11.800 EUR.

Investovanie do fondov tohto typu vás pred infláciou neochránilo, hoci tá bola na historicky nízkych úrovniach. V jednom z nich  investori dokonca prišli v 10-ročnom intervale o peniaze aj nominálne. 

A to hovoríme o výsledkoch PRED zdanením. Po zarátaní dane zo zisku by výsledky zmiešaných fondov boli ešte horšie, hoci zisky boli naozaj mizerné. A, samozrejme, tam, kde bolo čo zdaňovať.

Primárnym dôvodom sú nevhodná alokácia do jednotlivých tried aktív a obrovské poplatky (vrátane tzv. výkonnostných).

Jedinou výnimkou je Finax stratégia 60/40, ktorá vďaka inteligentnému investovaniu do ETF dosiahla zďaleka najlepšie výsledky zo všetkých porovnávaných stratégií. V 5- ročnom intervale sa jej podarilo benchmark prekonať a v 10-ročnom zaostáva len  málo.

Tieto zisky nepodliehajú dani z príjmu, rovnako ako v prípade KKIS.

Zmiešané fondy sú veľmi zlou kombináciou - z krátkodobého hľadiska svojich investorov neochránia pred poklesmi, z dlhodobého hľadiska im neprinesú dostatočné nominálne, ani reálne výnosy.

Najlepšia stratégia je vyhnúť sa im.

Záver

Investovanie do fondov predstavuje pre väčšinu investorov najjednoduchší spôsob, ako nakúpiť akcie, dlhopisy, či iné triedy aktív. A hoci je investovanie pomocou rozumne vybraných aktívne spravovaných podielových fondov lepšie, ako neinvestovať vôbec, nie je to ideálne.

Tu sú dôvody:

  • Vysoké poplatky. Čím viac platíte na poplatkoch, tým menej vám zostane.
  • Nevhodný spôsob investovania - rozdiel mezi ich výnosmi v porovnaní s benchmarkovými ETF sú väčšie než rozdiel v úrovni nákladov. Platí to pri akciových fondoch, a v oveľa väčšej miere pri fondoch zmiešaných. A nielen to - existujú fondy, ktoré nielenže pripravia investorov o výnosy relatívne v porovnaní s benchmarkom. Sú na tom horšie aj absolútne - po 3, 5 alebo 10 rokoch môže v niektorých prípadoch hodnota vašej investície byť NIŽŠIA, než objem peňazí, ktoré ste do nej vložili.
  • Zisky v klasických podielových fondoch sa, na rozdiel od ETF (v prípade, že ich držíte dlhšie ako rok), zdaňujú. A prečo zbytočne stratiť 19% alebo 25% výnosu?

Záver je jednoznačný - investovaním do aktívne spravovaných podielových fondov investori nechávajú na stole (a vo vreckách správcovských spoločností) obrovské peniaze.

Ak chcete svoje peniaze zhodnocovať lepšie, dá sa to - dohodnite si so mnou konzultáciu a ja vám pomôžem investovať rozumne, jednoducho a lacno, pomocou ETF.

Ak na samostatné investovanie nemáte čas ani chuť, a chcete, aby to niekto celé vyriešil za vás, investujte do Inteligentných portfólií Finax.


>