VOP

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s. r. o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 51 791 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 129645/B, email: kontakt@peniazesucas.sk, (ďalej len „Poskytovateľ“).  

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) predstavujú zmluvu uzatvorenú medzi Poskytovateľom a Užívateľom na diaľku prostredníctvom akceptácie týchto VOP na webstránke www.peniazesucas.sk (ďalej len “Webstránka”) v súvislosti s nasledovnými službami Poskytovateľa: 
   1. Investičné konzultácie, ktoré majú všeobecný charakter a nesmerujú k uzatvoreniu konkrétneho obchodu alebo osobné semináre a prednášky (ďalej len „Konzultácie“); 
   2. Online záznamy vzdelávacích kurzov, semináre, prednášok a webinárov dostupné prostredníctvom Webstránky (ďalej len „Kurzy“); a 
   3. Platený obsah na stiahnutie, ako napr. e-book Poskytovateľa (ďalej len „Platený obsah“); 

(Konzultácie, Kurzy a Platený obsah ďalej spoločne len ako „Služby“). 

  1. Tieto VOP zároveň predstavujú záväzné podmienky používania Webstránky, ktoré návštevníci Webstránky akceptujú navštívením a používaním Webstránky. VOP v tejto súvislosti upravujú najmä avšak nie len licenčné podmienky týkajúce sa článkov, obsahu, príspevkov a komentárov nachádzajúcich sa blogu Webstránky (ďalej len „Blog“). 
  2. Pre odstránenie pochybností, tieto VOP sa nevzťahujú na finančné sprostredkovanie, ktoré vykonáva Poskytovateľ ako viazaný finančný agent pre Finax, o.c.p., a.s. na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní (služba označená ako „inteligentné portfólio FINAX“). 
  3. Užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá akceptuje tieto VOP odkliknutím políčka ‘akceptujem všeobecné obchodné podmienky’ alebo iným záväzným spôsobom (ďalej len „Užívateľ“) (Užívateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“ a samostatne ako „Zmluvná strana“). 
  4. Akceptáciou VOP je medzi Zmluvnými stranami je uzatvorená zmluva v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 511/1993 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, pričom: (i) predmetom danej zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Užívateľovi Služby označené Užívateľom v objednávke na Webstránke a ako protiplnenie záväzok Užívateľa zaplatiť za Služby Odmenu, tak ako je bližšie uvedené v týchto VOP a na Webstránke a (ii) tieto VOP sú súčasťou danej zmluvy a bližšie upravujú ďalšie podmienky spolupráce Zmluvných strán (ďalej len „Zmluva“). 
  5. Zmluvné strany môžu osobitnou dohodou upraviť podmienky uvedené v týchto VOP. V prípade rozporov medzi VOP a osobitnou dohodou odkazujúcou na tieto VOP má prednosť osobitná dohoda. Súčasťou tejto osobitnej dohody môžu byť aj iné služby ako sú výslovne uvedené v týchto VOP pri zachovaní ostatných tu uvedených podmienok. 
 1. Služby a dodacie podmienky 
  1. Poskytovateľ je zodpovedný dodať Služby riadne, včas, v bežnej kvalite, v súlade s týmito VOP a dohodnutými dodacími podmienkami a len v prípade, že Užívateľ vopred zaplatil Odmenu. Zaplatením Odmeny sa rozumie pripísanie Odmeny na účet Poskytovateľa alebo predloženie potvrdenia banky o platbe Odmeny. V súvislosti so Službami nie je potrebné zo strany Užívateľa platiť žiadne náklady za dopravu, prepravu alebo poštovné. Služby sú dodávané online alebo osobne. 
  2. Užívateľ je oprávnený objednať si u Poskytovateľa Konzultácie prostredníctvom rezervačného systému na Webstránke nasledovaním inštrukcií a krokov tam uvedených bez potreby vytvorenia účtu alebo registrácie na Webstránke. Poskytovateľ ponúka telefonické, online (napr. prostredníctvom Skype, Wire, Facetime) ako aj osobné Konzultácie, pričom podmienky jednotlivých druhov Konzultácií vrátane formy, dĺžky trvania, termínu Konzultácie a Odmeny sú uvedené na Webstránke. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na osobitnej forme Konzultácií mimo rezervačného systému Webstránky. Poskytovateľ je povinný dodať Konzultácie v termíne a čase dohodnutom prostredníctvom objednávky na Webstránke. 
  3. Užívateľ je oprávnený objednať si prostredníctvom Webstránky Kurzy, pričom pre objednávku Kurzov je nevyhnutné, aby si Užívateľ vytvoril registráciu a účet na Webstránke. Poskytovateľ ponúka viaceré verzie platených prístupov ku Kurzom od plateného prístupu k individuálnym (jednotlivým) Kurzom až po platený prístup ku všetkým dostupným Kurzom. Konkrétnejšie podmienky jednotlivých platených verzií prístupov, doby ich trvania ako aj súvisiacej Odmeny sú uvedené na Webstránke a môžu sa z času na čas meniť. 
  4. Poskytovateľ ponúka v súvislosti s Kurzami časovo obmedzenú skúšobnú verziu prístupu ku Kurzom počas ktorej Užívateľ neplatí za Kurzy Odmenu. Trvanie skúšobnej verzie je obmedzené na jeden mesiac, ak nie je na Webstránke uvedené inak. Účelom skúšobnej verzie je umožnenie posúdenia Užívateľa, či má záujem o platenú verziu Kurzov. Súčasťou skúšobnej verzie nemusia byť všetky dostupné Kurzy resp. Kurzy v celej dĺžke. Každý Užívateľ je oprávnený využívať len jednu skúšobnú verziu, pričom ak ten istý Užívateľ vytvorí alebo priamo či nepriamo využíva viaceré skúšobné verzie alebo registrácie, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku Odmeny, ktorú by za daný prístup bol Užívateľ povinný zaplatiť v danom čase čím nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu vzniknutej škody. 
  5. Poskytovateľ je oprávnený objednať si prostredníctvom Webstránky Platený obsah pozostávajúci z rôznych inštruktážnych videí Poskytovateľa alebo e-knihy Poskytovateľa, pričom pre objednávku Plateného obsahu je nevyhnutné, aby si Užívateľ vytvoril registráciu a účet na Webstránke, to neplatí vo vzťahu ku Platenému obsahu týkajúcemu sa e-knihy, pri ktorej nie je registrácia potrebná. Poskytovateľ ponúka viaceré verzie platených prístupov  k Platenému obsahu vrátane mesačného a ročného prístupu. Konkrétnejšie podmienky jednotlivých platených verzií prístupov, doby ich trvania ako aj súvisiacej Odmeny sú uvedené na Webstránke a môžu sa z času na čas meniť.
  6. Návštevníci Webstránky majú právo oboznamovať sa s Blogom bez nutnosti registrácie alebo platby. Nevyhnutnou súčasťou poskytovania Blogu ako služby informačnej spoločnosti sú aj podporné analytické a štatistické nástroje tretích strán (sub-dodávateľov), ktoré Poskytovateľ využíva. Pokiaľ návštevníci Webstránky nevyjadria opačnú vôľu zmenou nastavenia webového prehliadača alebo použitím iných nástrojov na blokovanie súborov cookies, používaním Webstránky návštevníci berú na vedomie a súhlasia s tým, že prístup ku koncovému zariadeniu a súvisiacemu ukladaniu súborov cookies resp. používanie podobných technológií zo strany Poskytovateľa je nevyhnutné na poskytnutie služby informačnej spoločnosti, ktorú návštevníci Webstránky požadujú (t.j. Blog), pričom zároveň ide o protiplnenie zo strany návštevníkov za pridanú hodnotu poskytovanú Poskytovateľom.  
  7. Pri objednaní akejkoľvek Služby je Užívateľ povinný vyplniť svoje základné identifikačné a kontaktné údaje a Poskytovateľ je povinný dané údaje spracúvať v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie Služby podľa týchto VOP. 
  8. Pre využívanie Služieb nie je potrebná inštalácia špecifického softvéru a pre ich využívanie zo strany Užívateľa stačí pripojenie na internet, bežný internetový prehliadač a prihlásenie sa do osobného účtu Užívateľa na Webstránke, pokiaľ pre konkrétnu Službu nie je uvedené inak. Pre charakter a hlavnú vlastnosť Služieb je typické, že ide o online služby s pridanou hodnotou alebo o osobné / online konzultácie, ktoré sú vhodné pre Užívateľov, ktorí sa venujú investovaniu alebo zhodnocovaniu svojho investičného portfólia. Užívateľ znáša náklady na internetové pripojenie a prenos dát, ktoré nie sú súčasťou Služieb. 
  9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie Služby konkrétnemu Užívateľovi z dôvodov pochybností o identite Užívateľa alebo z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti Poskytovateľa, pričom v takom prípade je Poskytovateľ povinný Užívateľovi vrátiť akúkoľvek už uhradenú Odmenu alebo dohodnúť s Užívateľ alternatívne plnenie. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozsah a podmienky ponúkaných Služieb prípadne obmedziť alebo zrušiť poskytované Služby bez potreby zmeny týchto VOP. Ak niektoré Služby nie sú dostupné na Webstránke, ustanovenia týchto VOP týkajúce sa daných Služieb sa primerane neuplatňujú. 
  10. Fyzická osoba vytvárajúca registráciu alebo objednávajúca akúkoľvek Službu v mene právnickej osoby akceptáciou týchto VOP prehlasuje Poskytovateľovi, že je oprávnená záväzným spôsobom v mene danej právnickej osoby konať a zaväzovať ju právnymi úkonmi v opačnom prípade sama preberá záväzky a zodpovednosť plynúcu z takého konania. 
 2. Odmena a platobné podmienky 
  1. Užívateľ je povinný Poskytovateľovi uhradiť za Služby odmenu vo výške, ktorá je uvedená vo vzťahu ku konkrétnej Službe na Webstránke a to na základe faktúr alebo zálohových faktúru vystavených Poskytovateľom (ďalej len „Odmena“). Odmena musí byť pripísaná na účet Poskytovateľa pred poskytnutím Služby, inak má Poskytovateľ právo odložiť alebo oddialiť poskytnutie Služby na termín až po zaplatení Odmeny. 
  2. Odmena za Konzultácie je splatná vopred (pred termínom Konzultácie) na základe zálohovej faktúry vystavenej a zaslanej na email zadaný Užívateľom na Webstránke. Po absolvovaní Konzultácie Poskytovateľ zašle Užívateľovi daňový doklad (faktúru). 
  3. Odmena za Kurzy je naviazaná na určité časové obdobie, počas ktorého je Užívateľ oprávnený využívať Služby prístupu ku Kurzom v dohodnutom rozsahu. Odmena je splatná vždy vopred a to buď jednorazovo, mesačne alebo ročne, tak ako je bližšie uvedené na Webstránke. Pri mesačných a ročných programoch prístupu ku Kurzom je Poskytovateľ oprávnený fakturovať Odmenu vopred (t.j. pred uplynutím aktuálneho predplateného obdobia), so splatnosťou 10 dní. Po uplynutí skúšobnej verzie Kurzov bude pokračovanie v užívaní Kurzov a prístupov k nim podmienené povinnosťou zaplatiť Odmenu za platenú verziu.
  4. Odmena za Platený obsah je splatná vopred (pred stiahnutím e-knihy alebo získaním prístupu k Platenému obsahu) na základe faktúry vystavenej a zaslanej na email zadaný Užívateľom. Odmena je splatná vždy vopred a to na mesačnej alebo ročnej báze, tak ako je bližšie uvedené na Webstránke. Pri mesačných a ročných programoch prístupu k Platenému obsahu je Poskytovateľ oprávnený fakturovať Odmenu vopred (t.j. pred uplynutím aktuálneho predplateného obdobia), so splatnosťou 10 dní. 
  5. Odmena je splatná len bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre, pričom Užívateľ je povinný pri platbe Odmeny použiť ako variabilný symbol číslo faktúry Poskytovateľa. 
  6. Výška Odmeny a akékoľvek iné ceny na Webstránke sú uvedené bez DPH. V momente keď sa Poskytovateľ stane platiteľom DPH, automaticky pripočíta k výške Odmeny príslušnú sadzbu DPH, to isté platí aj pri zmene sadzby DPH. 
  7. V prípade omeškania Užívateľa so splnením povinnosti zaplatiť Odmenu v dohodnutej dobe splatnosti má Poskytovateľ právo požadovať od Zmluvnej strany zaplatenie úrokov z omeškania vo výške ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom platným v prvý deň omeškania. 
 3. Trvanie a ukončenie Zmluvy
  1. Zmluva v zmysle týchto VOP sa uzatvára na dobu, ktorá je uvedená na Webstránke vo vzťahu ku konkrétnej Službe, konkrétne: 
   1. pri Konzultáciách je Zmluva uzatvorená na dobu trvania Konzultácie; 
   2. pri skúšobnej verzii prístupov ku Kurzom je Zmluva uzatvorená na dobu jedného mesiaca, ak nie je na Webstránke uvedená iná doba; 
   3. pri mesačnom alebo ročnom prístupe ku Kurzom je Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú; 
   4. pri jednorazovom prístupe ku konkrétnemu Kurzu je Zmluva uzatvorená na dobu jedného mesiaca, ak nie je na Webstránke uvedená iná doba; 
   5. pri mesačnom alebo ročnom prístupe k Platenému obsahu je Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú; 
   6. pri Platenom obsahu, ktorý je jednorazovo stiahnuteľný (napr. e-kniha) je Zmluva splnená stiahnutím daného Plateného obsahu. 
  2. Ak je Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, je každá Zmluvná strana oprávnená ukončiť danú Zmluvu výpoveďou vo výpovednej dobe jedného mesiaca odo dňa doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane. Uvedené neplatí pre prípad, ak si Užívateľ predplatil ročný prístup ku Službe. V takom prípade je Užívateľ oprávnený Zmluvu vypovedať s účinnosťou k poslednému dňu predplateného prístupu (t.j. Užívateľ je oprávnený Zmluvu nepredĺžiť). Bez ohľadu na to, či Užívateľ bude Službu využívať počas predplateného obdobia alebo nie, nie je Poskytovateľ povinný už zaplatenú Odmenu vrátiť Užívateľovi. 
  3. V prípade, ak je Užívateľ v omeškaní so zaplatením Odmeny o viac ako 15 dní, je Poskytovateľ oprávnený ukončiť Zmluvu jednostranným odstúpením ku dňu jeho doručenia Užívateľovi.  
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane a Zmluvné strany nie sú povinné si už poskytnuté plnenia podľa Zmluvy vracať, vrátane už zaplatenej Odmeny. Uvedené sa neuplatňuje pre prípad odstúpenia od Zmluvy zo strany Užívateľa, ktorý je spotrebiteľ, v súlade s nasledujúcim bodom 4.5 nižšie. 
  5. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy na kontaktný email Poskytovateľa alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa. Užívateľ môže ako oznámenie o odstúpení použiť formulár uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP. Tieto VOP predpokladajú, že niektoré Služby budú poskytnuté pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Akceptáciou týchto VOP Užívateľ žiada Poskytovateľa o začatie a poskytnutie Služieb pred uplynutím tejto lehoty. Poskytovateľ týmto poučuje Užívateľa, že ak budú Služby poskytnuté v plnom rozsahu pred uplynutím danej lehoty Užívateľ s poukazom na § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, ak sa výslovne Zmluvné strany nedohodnú inak.
 4. Licenčné podmienky 
  1. Akékoľvek materiály, e-knihy, videá, články, analýzy, návody, inštrukcie, predmety Konzultácií, Platený obsah, Kurzy, Blogy alebo iné predmety chrániteľné alebo chránené ako autorské dielo, know-how, obchodné tajomstvo alebo predmet duševného vlastníctva, ktoré Poskytovateľ poskytne Užívateľovi v súvislosti so Službami alebo používaním Webstránky (ďalej len „Materiály“) je Užívateľ oprávnený použiť iba na svoje výlučne domáce alebo osobné činnosti týkajúce sa vlastného investovania (ďalej len „Dovolený účel“). Zmluvné strany sa dohodli, že licenčné podmienky uvedené v tomto bode sa budú na Materiály vzťahovať bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú chránené predpismi autorského práva alebo duševného/priemyselného vlastníctva.
  2. Poskytovateľ týmto udeľuje Užívateľovi odplatný súhlas s použitím Materiálov na Dovolený účel, pričom tento súhlas je vecne obmedzený na dosiahnutie Dovoleného účelu, platí len počas trvania oprávnenia používať Materiály podľa týchto VOP, je nevýhradného, nepostúpiteľného a neprevoditeľného charakteru, smrťou alebo zánikom Užívateľa zaniká, nezahŕňa oprávnenie Užívateľa Materiály alebo ich rozmnoženiny ďalej rozširovať predajom, iným prevodom vlastníckeho práva, prenájmom alebo vypožičaním a nezahŕňa oprávnenie Užívateľa udeľovať sub-licenciu na používanie Materiálov (ďalej len „Licencia“). Odplata za poskytnutie Licencie predstavuje Odmenu. 
  3. Užívateľ nesmie Materiály ďalej šíriť, zverejňovať alebo poskytovať iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Užívateľ nie je oprávnený označovať Materiály svojim alebo iným obchodným označením, logom, obchodným menom alebo inými označeniami. Z konania Užívateľa musí byť za každých okolností zrejmé, že Materiály nie sú jeho majetkom, nemá k nim výlučné práva a že ich využíva len na základe týchto VOP ako oprávnený Užívateľ. Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa vykonávať akékoľvek zmeny Materiálov, spájať ich s inými materiálmi alebo používať ich takým spôsobom, ktorý by mohol byť škodlivý pre oprávnené záujmy, komerčné záujmu a dobré meno Poskytovateľa. 
  4. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený Materiály ďalej vyvíjať, meniť ich, vylepšovať ich a aktualizovať ich bez ďalšieho súhlasu alebo predchádzajúceho informovania Užívateľa. 
  5. Užívateľ je povinný zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti koncového zariadenia, ktoré využíva na prihlásenie sa do svojho účtu na Webstránke. 
  6. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia pri plnení Zmluvy, pričom táto povinnosť ako aj licenčné podmienky uvedené v tomto bode zostávajú zachované aj po ukončení Zmluvy. Táto povinnosť mlčanlivosti sa vždy vzťahuje na údaje alebo informácie, ktoré druhá Zmluvná strana označí ako dôverné.  
 5. Zodpovednosť Poskytovateľa 
  1. Nakoľko predmetom Služieb nie je dodanie tovaru, ustanovenia § 622 – 623 Občianskeho zákonníka sa nepoužijú. Poskytovateľ dodáva Užívateľovi Služby v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami Zmluvou. Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na splnenie svojho záväzku dodať Služby použiť tretie osoby podľa vlastného výberu Poskytovateľa. Na Služby ani Blogy sa nevzťahuje žiadna záruka alebo prísnejšie podmienky, ako sú uvedené týchto VOP. Poskytovateľ aktuálne nepristúpil k dodržiavaniu žiadnych kódexov správania. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu v zmysle zákona č. 294/1999 Z.z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, v znení neskorších predpisov, nakoľko predmetom Služieb nie je výrobok v zmysle § 2 daného zákona.
  2. Poskytovateľ vynaloží všetko primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby Služby boli prostredníctvom Webstránky technicky dostupné počas trvania Zmluvy, avšak danú dostupnosť Poskytovateľ negarantuje. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na servisné a technické zásahy, úpravy a údržbu Webstránky, počas ktorých Služby nemusia byť dostupné, pričom také konanie nepredstavuje porušenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa. Súčasťou Služieb nie je žiadna technická podpora, záruka, garancia alebo dohoda o úrovni poskytovaných Služieb (SLA), pričom Služby sú dostupné „tak ako stoja a ležia“. Užívateľ berie na vedomie a akceptuje, že pri poskytovaní Služieb sa Poskytovateľ spolieha na viacerých najmä infraštruktúrnych a technických dodávateľov, pričom výpadky dostupnosti služieb dodávateľom môžu spôsobiť nedostupnosť Služieb, za ktorú Poskytovateľ nezodpovedá. 
  3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že hodnota jeho investičného portfólia môže stúpať a klesať, výsledkom obchodovania Užívateľa môže byť aj strata a obchodovanie je v každom prípade rizikové. Poskytovateľ negarantuje Užívateľovi dosiahnutie žiadneho zamýšľaného výsledku, výnosu alebo zisku. Služby, Webstránka ani Blog nepredstavujú finančné poradenstvo v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, v znení neskorších predpisov a nie sú kryté osobitným poistením Poskytovateľa ani garančným fondom. Užívateľ nie je oprávnený od Poskytovateľa požadovať poskytnutie konkrétneho finančného poradenstva, ale len všeobecnej konzultácie, ktorá nesmeruje k uzatvoreniu konkrétneho obchodu alebo finančnej služby. 
 6. Sťažnosti, reklamácie a podnety 
  1. Užívateľ je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Poskytovateľovi, ak je to možné ihneď, telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené vyššie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Poskytovateľ oboznámi Užívateľa s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Užívateľa najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. 
  2. Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Poskytovateľ reklamáciu podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania. Návrh Užívateľ podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom na alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, pre viac info: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 7. Záverečné ustanovenia 
  1. Užívateľ a návštevník Webstránky potvrdzujú, že Poskytovateľ bude spracúvať ich osobné údaje a/alebo informácie prostredníctvom súborov cookies v súlade s Podmienkami ochrany súkromia. V prípade ak Poskytovateľ koná ako sprostredkovateľ v mene iného prevádzkovateľa, na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú podmienky alebo zásady daného prevádzkovateľa. 
  2. Zmluvné strany si budú akúkoľvek komunikáciu v súvislosti so Službami doručovať písomne na adresu sídla / trvalého bydliska Zmluvnej strany alebo elektronicky na kontaktný email Zmluvnej strany uvedený v týchto VOP a pri objednávke Služieb alebo registrácii na Webstránke. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa informovať  o zmene svojich kontaktných údajov, vrátane kontaktné emailu, pričom ak Zmluvná strana poruší túto povinnosť komunikácia sa považuje doručenú aj keď si ju daná Zmluvná strana neprevzala. Elektronická pošta (email) sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v deň odoslania. 
  3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP, zverejnením novej verzie VOP na Webstránke. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nových VOP. 
  4. Tieto VOP budú uložené a kedykoľvek dostupné pre Užívateľa u Poskytovateľa v elektronickej podobe, vrátane všetkých verzií týchto VOP. Aktuálna verzia VOP je vždy dostupná na webstránke Poskytovateľa, pokiaľ sa Poskytovateľ nerozhodne ukončiť poskytovanie Služieb alebo Služby. Užívateľom na území Slovenskej republiky je Zmluva ponúkaná na uzatvorenie len v slovenskom jazyku.
  5. Ak sa niektoré ustanovenie VOP ukáže byť neplatné alebo nevymáhateľné ostatné ustanovenia VOP zostávajú aj naďalej záväzné s plnou platnosťou a účinnosťou. V prípade takejto nevymáhateľnosti alebo neplatnosti ustanovenia VOP sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť dané ustanovenie iným ustanovením, ktoré v najväčšej možnej miere reflektuje účel týchto VOP a pôvodného ustanovenia. 
  6. Tieto VOP sa riadia slovenským právom. Spory medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z týchto VOP sú oprávnené rozhodovať slovenské súdy. 
  7. Spracúvanie osobných údajov zo strany Poskytovateľa podlieha dozoru Úradu na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk): 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

statny.dozor@pdp.gov.sk 

+421 2 32 31 32 14

  1. Činnosť Poskytovateľa podlieha v zmysle predpisov o ochrane spotrebiteľa dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104

fax č. 02/58272 170

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.5. 2019

PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s. r. o., Bratislava 

Verzia 1.0 

Predchádzajúce verzie VOP: 

 • Žiadne 

Príloha č. 1

Vzor odstúpenia od Zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy)

 

Komu: 

Spoločnosť PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s. r. o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 51 791 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 129645/B 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby: /doplniť/

Dátum objednania/dátum prijatia …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa …………..

Adresa spotrebiteľa…………..

Dátum …………..

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment