Ochrana súkromia

Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje a súbory cookies v rámci spoločnosti PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s. r. o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 51 791 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 129645/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“). 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

E-mail: kontakt@peniazesucas.sk

Korešpondenčná adresa: Mostová 2, 811 02 Bratislava

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a čl. 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Typicky ide najmä o našich klientov alebo potenciálnych záujemcov o naše služby, tak ako sú definované vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na www.peniazesucas.sk/vop (ďalej len „VOP“). V zmysle VOP služby zahŕňajú investičné konzultácie, vzdelávacie kurzy, semináre a webináre, stiahnuteľný a spoplatnený obsah ako napr. e-book (ďalej spoločne len „Služby“), pričom súčasťou Služieb v zmysle týchto Podmienok ochrany súkromia je aj finančné sprostredkovanie, na ktoré sa však nevzťahujú VOP. Medzi jednotlivými Službami sú určité rozdiely vysvetlené vo VOP, avšak z pohľadu spracúvania osobných údajov ide o rovnaký režim a účel spracúvania. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje? 

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely na základe nasledovných právnych základov: 

Účel spracúvania  

Právny základ 

Vysvetlenie účelu, postavenia a oprávneného záujmu

Poskytovanie Služieb 

Plnenie zmluvy (ak je klientom fyzická osoba), oprávnený záujem (ak je klientom právnická osoba) a plnenie zákonných povinností  

Pri poskytovaní investičných konzultácií a vzdelávania našim klientom vystupujeme v postavení prevádzkovateľa. Ako viazaný finančný agent vystupujeme primárne v postavení sprostredkovateľa spoločnosti Finax, o.c.p., a.s. (viď zásady ochrany súkromia Finax). Pri plnení regulačných povinností, ktoré nám vyplývajú z osobitných predpisov v súvislosti s poskytovaním Služieb vystupujeme ako prevádzkovateľ. Náš oprávnený záujem na poskytovaní Služieb prevažuje najmä v prípadoch, ak je našim klientom právnická osoba a musíme spracúvať osobné údaje o jej zamestnancoch alebo zástupcoch na to, aby sme dodržali naše zmluvné povinnosti podľa VOP.

Účtovné a daňové účely 

Plnenie zákonných povinností 

V rámci ekonomickej, účtovnej a daňovej agendy spracúvame ako prevádzkovateľ osobné údaje najmä v rámci daňových a účtovných dokladov. 

Priamy marketing (newsletter, cielená reklama) 

Súhlas a oprávnený záujem 

Ak zanecháte Váš kontaktný email na našej webstránke, udeľujete nám tým ako prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním nášho newslettra, ktorý predstavuje priamu marketingovú komunikáciu. Existujúcim klientom zasielame newsletter v súlade s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách. Voči tomuto spracúvaniu máte možnosť kedykoľvek účinne namietať podľa čl. 21 ods. 2 GDPR. V zmysle recitálu 47 GDPR: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“  Prevádzkovateľ nemá záujem zasielať priamu marketingovú komunikáciu osobám mladším ako 16 rokov. 

Zvyšovanie povedomia 

Oprávnený záujem

Zvyšovanie povedomia o našej spoločnosti a ponúkaných Službách najmä v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem. Pri danom účele vystupujeme ako prevádzkovateľ, a to najmä pri komunikácií s našim online publikom cez sociálne siete (Facebook, Twitter, LinkedIn) a náš blog resp. komentáre pod blogom, sledovaní návštevníkov našej webstránky a profilov a prispôsobovaní obsahu daným osobám. Nejde o adresnú marketingovú komunikáciu ale skôr o PR / promo aktivity, ktoré však nepriamo podporujú naše obchodné aktivity. 

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna a zmluvná agenda)

Oprávnený záujem a plnenie zmluvy 

V ojedinelých prípadoch musíme ako prevádzkovateľ preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci, čo považujeme za náš oprávnený záujem. Zároveň naše právne nároky preukazujeme, uplatňujeme a obhajujeme pri zmluvnej agende (t.j. negociácií, uzatváraní a plnení zmluvných vzťahov) alebo v rámci konaní pred orgánmi verejnej moci, čo takisto považujeme za náš oprávnený záujem najmä v prípadoch, ak je druhou zmluvnou stranou právnická osoba a musíme spracúvať osobné údaje o jej zamestnancoch alebo zástupcoch na to, aby sme dodržali naše zmluvné povinnosti.

Štatistické účely

Právne základy vyššie uvedených pôvodných účelov 

Ako prevádzkovateľ sme v zmysle čl. 89 GDPR oprávnení spracúvať osobné údaje na štatistické účely, ktoré predstavujú konverziu osobných údajov na anonymné agregované štatistiky, ktoré už nepredstavujú osobné údaje. 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje našich klientov (vrátane súborov cookies, ktoré nemusia byť pre náš vždy osobnými údajmi) a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti a súvisiacich právnych predpisov nasledovným príjemcom osobných údajov: 

 • poskytovateľom webhostingových služieb (Websupport, s.r.o., Squarespace); 
 • poskytovateľom analytických a štatistických služieb, vrátane tzv. remarketingového spracúvania dát (napr. Facebook Inc. (Facebook Custom Audiences, Facebook Pixel), Google, Inc. (Google Analytics), Pat Research (Oracle Maxymiser), Opinion Stage Ltd. (Opinion Stage), Netsuccess, s.r.o. (Inres); 
 • poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie v rámci poskytovania online konzultácií (napr. Microsoft (Skype), Wire Swiss GmbH (Wire) alebo Apple (Facetime); 
 • obchodníkom s cennými papiermi, pre ktorých vykonávame finančné sprostredkovanie (Finax, o.c.p., a.s.); 
 • poskytovateľom platobných služieb (Pay Pal); 
 • prevádzkovateľom sociálnych sietí (najmä Facebook, Twitter, Microsoft (LinkedIn);
 • poskytovateľom softvérových služieb, ktoré umožňujú, vylepšujú alebo zjednodušujú poskytovanie Služieb (Microsoft (MS Office 365, One Drive), Google (G Suit), Apple (Apple Mail), MemberMouse LLC (Member Mouse), Acuity Scheduling, Inc. (Acuity Scheduling)
 • poskytovateľom softvérových služieb, ktoré umožňujú, vylepšujú alebo zjednodušujú marketingovú alebo PR komunikáciu (napr. WhiteSquare GmBh (Thrive Themes, SmarterQueue Ltd. (SmartQueue), Zero BS Software Ltd. (Zero BS CRM), ConvertKit LLC. (Convert Kit); 
 • našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, audítorom); 
 • mzdovým a účtovným spoločnostiam a poskytovateľom účtovného softvéru (superfaktura.sk, s.r.o.); 
 • poskytovateľom technickej (IT) a organizačnej podpory našej spoločnosti;
 • poštovým doručovateľom a kuriérskym službám;
 • zamestnancom vyššie uvedených osôb;

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o tom, aké služby nám vyššie uvedení príjemcovia Vašich osobných údajov poskytujú, odkazujeme na informácie o ochrane súkromia a osobných údajov daných poskytovateľov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov a máme s ním uzatvorenú zmluvu podľa čl. 28 GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sud-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield (napr. Squarespace) mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek). V niektorých prípadoch môže dochádzať aj k cezhraničnému prenosu do tretej krajiny, ktorá má na základe rozhodnutia Európskej komisie status tretej krajiny zaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov (napr. pri používaní našej webstránky môžu byť niektoré súbory cookies spracúvané spoločnosťou Opinion Stage Ltd. so sídlom Zmora 8, Shoham, 6085000, Izreal, pričom cezhraničný prenos prebieha na základe rozhodnutia Európskej komisie č. 2011/61/EÚ).

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov určujeme my ako prevádzkovateľ. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné: 

Účel 

Všeobecná doba uchovávania osobných údajov 

Poskytovanie Služieb 

Vo všeobecnosti počas trvania zmluvného vzťahu podľa VOP. Pri evidencii niektorých údajov 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby (§ 36 ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní) pri plnení niektorých zákonných povinností do 5 rokov od uskutočnenia transakcie na účely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. 

Účtovné a daňové účely 

Vo všeobecnosti 10 rokov. 

Priamy marketing (newsletter, cielená reklama) 

Vo všeobecnosti do odvolania súhlasu alebo podania námietky podľa čl. 21 ods. 2 GDPR. Pri zasielaní newslettru po uplynutí 90 dní od neotvorení žiadneho newsletteru sa opätovne pýtame dotknuté osoby, či majú záujem zostať na odbere a ak nepríde odpoveď, automaticky ich zo zoznamu odstraňujeme.  

Zvyšovanie povedomia 

Vo všeobecnosti 3 roky, pokiaľ nevyhovieme námietke alebo žiadosti dotknutej osoby skôr. 

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna a zmluvná agenda)

Vo všeobecnosti 3 roky, resp. do premlčania alebo zániku práva alebo právneho nároku, do ukončenia súdneho sporu alebo konania, do vysporiadania záväzkov alebo do ukončenia zmluvy, vždy podľa okolností daného prípadu.  

Štatistické účely

Počas trvania vyššie uvedených účelov spracúvania. 

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem v danom prípade. 

Ako o Vás získavame osobné údaje? 

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.: 

 • registráciou alebo zanechaním emailu na našich stránkach;
 • používaním webstránky (najmä vo vzťahu ku cookies informáciám); 
 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s nami alebo zapojením sa do online diskusie;
 • účasťou na podujatiach organizovaných našou spoločnosťou;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami. 

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov. V prípadoch kedy plníme zákonné povinnosti, môže byť poskytnutie osobných údajov Vašou povinnosťou. Vo všeobecnosti je však poskytovanie údajov našej spoločnosti založené na dobrovoľnosti. 

Aké osobné údaje spracúvame? 

Spracúvame len bežné kategórie osobných údajov. Žiadny účel spracúvania nie je vymedzený spôsobom, že by sme systematicky vyžadovali spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 GDPR alebo údajov o uznaní viny podľa čl. 11. V rámci poskytovania Služieb spracúvame bežné identifikačné a kontaktné osobné údaje a zároveň údaje, ktoré nám klient poskytne v rámci poskytovania Služieb o jeho finančnej situácií a investíciách. Pri zasielaní newsletteru spracúvame len meno a kontaktný email dotknutej osoby. Pri zvyšovaní povedomia spracúvame osobné údaje o návštevníkoch našich webstránok najmä v rámci agregovaných anonymných štatistických nástrojov (čas, trvanie, lokalita, obsah, zariadenie, operačný systém, prehliadať a pod.). Pri účtových a daňových účeloch spracúvame len osobné údaje vyplývajúce z právnych predpisov prípadne základné kontaktné údaje. Pri právnej a zmluvnej agendy typicky spracúvame len základné kontaktné, zmluvné a identifikačné údaje, avšak nie je možné vylúčiť aj ďalšie osobné údaje, ak je to nevyhnutné napr. v súdnom alebo správnom konaní. Pri štatistických účeloch vykonávame činnosti, ktoré predstavujú konverziu osobných údajov na anonymné agregované štatistiky, ktoré už nepredstavujú osobné údaje.

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR; 
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR; 
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR; 
 • Právo namietať voči spracúvaniu na oprávnenom alebo verejnom záujme vrátane profilovania podľa čl. 21 ods. 1 GDPR; 
 • Právo namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu podľa čl. 21 ods. 2 GDPR; 
 • Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa čl. 22 GDPR. 

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou nižšie uvedeného dodatočného vyhlásenia (všetky informácie sú dobrovoľné) a / alebo nás kontaktujte cez naše kontaktné údaje: 

Doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov

Vaše meno a priezvisko: 

Kontaktné údaje:  

Relevantný účel spracúvania:  

Prosím uveďte, akého účelu spracúvania sa Vaša žiadosť týka.

Kontext resp. vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou: 

Prosím uveďte, či ste náš zamestnanec, obchodný partner, záujemca o zamestnanie a pod. 

Charakter Vašej opravy: 

Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.

Súvislosti Vašej žiadosti o opravu: 

Prosím vysvetlite, prečo sa domnievate, že spracúvame Vaše nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

Oprava: 

Prosím uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje požadujete opraviť alebo doplniť. 

Toto doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov nám zašlite na vyššie uvedené kontaktné informácie. 

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úraduna ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami. 

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR. 

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V  situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie vid napr. komunikácia s platobnou bránou.  Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách umiestnených v Slovenskej republike a v Českej republike. V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).

Cookies 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. 

Naša webová stránka www.peniazesucas.sk môže priamo ukladať do súboru cookies informáciu o trvalom skrytí lišty s oznamom o používaní súborov cookies po prejavení súhlasu návštevníka. Okrem toho používame na www.peniazesucas.sk aj tzv. „session cookies“, ktoré obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať. Na našej webstránke môžeme používať aj tzv. „funkčné cookies“, ktoré umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje návštevníka stránky, či zaistiť bezpečnosť po prihlásení. Okrem toho používajú súbory cookies nástroje tretích strán, ktoré sú našich webových stránkach implementované a slúžia hlavne na podporu našich marketingových, štatistických a analytických aktivít umožňujúcich nám prevádzkovať modernú webstránku. Konkrétne používame najmä nasledujúce cookies: 

Názov cookies

Účel používania

Poskytovateľ

Doba používania

Typ

_ga

Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky.

peniazesucas.sk

Google Analytics

2 roky

HTTP

_gat

Používa sa na zrýchlenie výpočtov na strane Google Analytics. Slúži na spracúvanie štatistických údajov o používaní našej webstránky.

peniazesucas.sk

Google Analytics

1 deň

HTTP

_gid

Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky.

peniazesucas.sk

Google Analytics

1 deň

HTTP

collect

Používa sa na zasielanie údajov do služby Google Analytics o používateľovom zariadení a správaní na našom webe, pričom sleduje používateľa cez zariadenia a marketingové kanály. 

Google Analytics

Počas doby spojenia

Pixel

mm_#

Používa sa na získavanie štatistických dát o používateľoch podľa definovaných parametrov cez nástroj Oracle Maxymiser Analytics

PAT Research

Peniazesucas.sk

29 dní

HTTP

_fbp

Používa ich Facebook na doručovanie sérií reklamných ponúk na základe aktuálnych zadaní tretích strán v reálnom čase 

Peniazesucas.sk

facebook.com

NetSucces, s.r.o. (Inres)

3 mesiace

HTTP

fr

Používa ich Facebook na doručovanie sérií reklamných ponúk na základe aktuálnych zadaní tretích strán v reálnom čase

facebook.com

3 mesiace

HTTP

tr

facebook.com

Počas doby spojenia

Pixel

tve_leads_unique

Používa sa na manažment zoznamov adries elektronickej pošty (tzv. mailing listy) pri odbere newsletteru a blogov. 

Peniazesucas.sk

29 dní

HTTP

_os_session

Používa sa analytické a štatistické účely pri vyhodnocovaní rôznych webových formulárov, online kvízov, prieskumov a pod. 

Opinionstage.com

13 dní

HTTP

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete zmeniť alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke ww.aboutcookies.org alebo použite nástroje dostupné napr. na www.youronlinechoices.eu a/alebo na www.aboutads.com. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo vašom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú správne fungovať.

Google Analytics 

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. 

Pri využívaní Google Analytics nespracúvame žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk 

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webovej stránky www.peniazesucas.sk je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc. Toto však nerealizujeme my, ale spoločnosť Google).

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky www.peniazesucas.sk a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  

Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve webovej stránky www.peniazesucas.sk. 

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk 

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, Twitter, LinkedIn) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môžeme využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí a pri správe našich profilov, ktoré máme zriadené na sociálnych sieťach.

Facebook 

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Upozorňujeme Vás, že pri využívaní nášho webu nemáme žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Ireland Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools a https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

V prípade, keď využívame službu „Page insights“ – štatistiky stránky sme so spoločnosťou Facebook Ireland Limited vo vzťahu spoločných prevádzkovateľov, pričom podrobnosti o dohode spoločných prevádzkovateľov uzatvorenej podľa čl. 26 GDPR môžete nájsť tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov. 

LinkedIn

Používanie tejto sociálnej siete má pre nás v prvom rade význam v tom, že prostredníctvom nášho profesionálne spravovaného účtu budujeme zvyšovanie povedomia o nás v online prostredí (napr. pridávaním PR obsahu) a v druhom rade na nadviazanie internej komunikácie s odborníkmi a profesionálmi, ktorých by sme mohli mať záujem zamestnať alebo s nimi nadviazať inú formu profesionálnej spolupráce. Prostredníctvom nášho účtu tak môžeme vieš komunikáciu s vhodnými kandidátmi na obsadenie voľného pracovného miesta. Okrem toho môžeme využívať aj služby LinkedIn Irelend Unlimited Company zamerané na podporu nášho marketingu a PPC (Pay Per Click) kampaní, ktorých cieľom je najmä zvyšovať návštevnosť našich webstránok, či účelovo vytvorených podstránok (microsites). Tiež môžeme využívať aj LinkedIn nástroje na správu našich kampaní ako Campaign manager a personalizovanú internú poštu na zasielanie nášho obsahu pri budovaní PR a povedomia o nás a našich službách, či pri informovaní o voľnej pracovnej pozície vhodnej pre Váš profil. V prípade, ak využívame tieto služby LinkedIn bude vystupovať ako náš sprostredkovateľ, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://legal.linkedin.com/dpa. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete LinkedIn na jeho vlastné účely získate na nasledujúcom URL odkaze: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter

Používanie tejto sociálnej siete má pre nás v prvom rade význam v tom, že prostredníctvom nášho profesionálne spravovaného účtu budujeme zvyšovanie povedomia o nás v online prostredí (napr. pridávaním PR obsahu) a usilujeme sa tak zvyšovať čítanie našich článkov a návštevnosť našej webstránky. V individuálnych prípadoch tiež môžeme naše Twitter konto používať aj pre potreby (neverejnej) profesionálnej komunikácie s našimi klientami, či potenciálnymi klientami. Aktuálne nevyužívame žiadne služby, pri ktorých by Twitter systematicky v našom mene spracúval osobné údaje používateľov tejto sociálnej siete. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete Twitter na jeho vlastné účely získate na nasledujúcom URL odkaze: https://twitter.com/en/privacy

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

PSČ vzdelávania a poradenstvo, s.r.o

Bratislava, 23. apríla 2019  

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment